KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI AN BÀNG

Dự án: Quy hoạch chi tiết 1/500
Chủ đầu tư: Tập đoàn HB Group
Quy mô: 190ha
Ý tưởng thiết kế

KHU DU LỊCH SINH THÁI CÙ LAO BÀ SANG

Dự án: Phương án dự thi quy hoạch chi tiết 1/500
Chủ đầu tư: Tập đoàn Đức Khải
Quy mô: 40 ha
Ý tưởng thiết kế

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI ĐIỆN DƯƠNG

Dự án: Quy hoạch chi tiết 1/500
Chủ đầu tư: Tập đoàn HB Group
Quy mô: 145ha
Ý tưởng thiết kế

3 XÃ BẮC HẢI, PHƯƠNG CÔNG, NAM HÀ

Dự án: Quy hoạch 1/5000
Chủ đầu tư: UBND huyện Tiền Hải - Thái Bình
Quy mô:
Ý tưởng thiết kế

Thong ke